Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: Absencja chorobowa w Polsce: najwi阠ej dni w

Moja kole縜nka te by砤 taka ,,dzielna". Nast阷stwem przechodzonej do pracy grypy by硂 zapalenie mi甓nia sercowego a w konsekwencji rozleg硑 zawa. Osieroci砤 dw骿k dzieci.

Re: W przedszkolu 秗edniowiecze dos硂wnie...

Nie "bywa", "mo縠", tylko na 1000 przypadk體 ospy 7-8 dzieci ma ci昕kie powik砤nia wymagaj眂e hospitalizacji, w tym: zapalenie m髗gu, zapalenie mi甓nia sercowego, seps, zgon itd. To nie s powik砤nia hipotetyczne, tylko statystyka. -- "Nie pogardzaj drugim cz硂wiekiem, dop髃i nie poznasz jego

Re: Tijgertje - pytanie techniczne

Minnie, ale sprawa dzia砤 w OBIE strony. Bo jak doczyta砤m, owszem, w pare dni po obsypce dziecko ju nie zaraza, ale za to jest samo bardzo ma硂 odporne, bo jego organizm walczy z powa縩 zaka糿 chorob. U takiego cz硂wieka banalna grypka mo縠 zaowocowa np. zapaleniem mi甓nia sercowego. I 縠by

Re: W przedszkolu 秗edniowiecze dos硂wnie...

m髗gu mo縠 prowadzi do powstania zaburze zachowania i padaczki. Mog wyst眕i r體nie powik砤nia ze strony serca (zapalenie mi甓nia sercowego, zapalenie wsierdzia), powik砤nia dotycz眂e uk砤du oddechowego (zapalenie p硊c, bakteryjne zapalenie op硊cnej). Inne powik砤nia to ma硂p硑tkowo舵 (zmniejszenie

Re: Wr骳i砤m od siostry.......

si z wirusowym zapaleniem mi甓nia sercowego), ale nawet przez pierwsze p蟪 roku, gdy karmi砤m go tylko piersi, rycza jak baw蟪 gdy robi si g硂dny. Zdarza硂 si, 縠 musia chwil powrzeszcze, bo nie mia砤m w zwyczaju wyskakiwa z toalety ze spodniami opuszczonymi do po硂wy, ani pizga gor眂ym

Re: chodzicie z gryp do lekarza?

Zna砤m kolesia, kt髍y ka縟y najmniejszy katarek leczy antybiotykiem. Nieraz o nim pisa砤m o na forum. Do lekarzy nie chodzi, bo uwa縜 ich za konowa丑w, angielskich, dodam. Sko馽zy硂 si zapaleniem mi甓nia sercowego i p蟪rocznym intensywnym leczeniem. -- Polska jest jak matka

Re: I jak tam, antyuchod糲zynie?

antybiotyki z Polski i sami si lecz, bo bariera j陑ykowa w przychodni/szpitalu jest dla nich nie do przej禼ia, a t硊macza nie chc bra. Jeden znajomy dzi阫i kolejnej niepotrzebnej antybiotykoterapii, kt髍 sobie sam zleci na katar, wyl眃owa z zapaleniem mi甓nia sercowego w szpitalu. Ledwo go odratowano

Re: dzieci szczepienia

choroba??? Chyba nie bierzesz pod uwag mo縧iwych powik砤. A s to: "Powik砤nia odry s bardzo gro糿e, mog doprowadzi nawet do 秏ierci dziecka. Dziecko nie zaszczepione nara縪ne jest na: zapalenie p硊c spowodowane nadka縠niem bakteryjnym zapalenie ucha 秗odkowego zapalenie mi甓nia

Re: Plusy anginy

Dari. Najgorsze u dzieci. Niedoleczone, jedna druga, zostawia slady na sercu. Os砤bai mi阺ie sercowy. Mo縠 doprowadzi do arytmi serca. A u wszystkich powa縩e ryzyko, zapalenia worka osierdziowego serca. To tak samo jak ci昕ka grypa niedoleczona, niewyle縜na. Przecie znane powiedzenie 縠 - "li縠

TAK!!! :-)

ospowe zapalenia mi甓nia sercowego u immunokompetentnego, zupe硁ie wcze秐iej zdrowego sze禼iolatka, ledwo prze縴, napatrzy砤m si na zapalenia m罂d縦u, p硊c i na takie zwyk砮, pospolite rozleg砮 ropnie wychodz眂e z zaka縪nych krostek. Nie u doros硑ch, nie u dzieci z bia砤czk, tylko zdrowych np

Re: Powr髏 do 砍obka/ przedszkola po antybiotyku

zapalenia mi甓nia sercowego, zapalenia opon m髗gowych z czego si bior. Wiem, 縠 sporo rodzic體 posy砤 dzieci chore bo szkoda im pieni阣zy na op砤cenie opiekunki. Mi te si nie przelewa, ale zdrowie dziecka jest na pierwszym miejscu.

Re: lazy lou

gryp i b阣zie mia硂 np. zapalenie mi甓nia sercowego i konieczno舵 przeszczepu serca to ju wsp蟪czuje g硊poty i lekkomy秎nosci lekarzy, no i niestety rodzic體, kt髍zy na to si godz.

Re: dlaczego NIE PUI do przedszkola?

zapalenie opon m髗gowych, czy zapalenie mi甓nia sercowego nie bior si ot tak sobie, ale z niedoleczonych chor骲sk.

Re: prawdiwe powik砤nia poszczepienne

kwestia czasu. Ponadto emamy turystki bywaja zapewne w Afryce a tam juz nie jest tak idealnie...... inka - widzia砤m powik砤nia po przebytej 秝ince. Dzi阫uje uprzejmie - cukrzyca w przebiegu zapalenia trzustki u jednej osoby, bezp硂dno舵 po zapaleniu j眃er u stryja mojego m昕a. Oczywi禼ie bez dzieci

Re: Astrologia te trzyma si mocno

Tam organizuje si kinderbale dzieci zdrowych i chorych, 縠by te zdrowe te zachorowa硑 na odr i "mia硑 to za sob"... Odr faktycznie przechodzi si w starszym wieku gorzej, ale ilo舵 powik砤 jest ogromna z najcz阺tszym czyli zapaleniem mi甓nia sercowego, a to mo縠 zrobi z tych dzieci

Re: ruchy antyszczepionkowe maj charakter zbrodn

Odra powik砤nia: zapalenie p硊c, zapalenie mi甓nia sercowego, zapalenie ucha, zapalenie mozgu, podostre stwardniej眂e zapalenie m髗gu (nieuleczalne, 秏iertelne), poronienie, uszkodzenie p硂du Swinka: zapalenie j眃er i jajnik體 (mog眂e prowadzi do niep硂dno禼i), zapalenie trzustki (b髄 trzustkowy

Re: prawdiwe powik砤nia poszczepienne

szczepienia juz tak. "Pneumokoki" ( uproszczenie) zbieraja zniwo zar體no w秗骴 dzieci jak i os骲 starszych. Podobnie WZW B, odra i wiele innych chor骲. I nie musi to by 秏ier ( cho i to widzia砤m) wystarczy zapalenie mi甓nia sercowego i jest si kalek. 7. Gdyby powik砤nia by硑 tak cz阺te firmy

Re: grypa i szczepienie

Nie szczepi na gryp z wielu powod體, podam kr髏ko tylko dwa: znam przypadki gdzie osoby zaszczepione okropnie przechodzi硑 gryp, bardzo wysoka gor眂zka nie do opanowania, grypa trwaj眂a tygodniami itp. czyta砤m te na jednym z for體, gdzie pisa硑 matki dzieci szczepionych na gryp o zapaleniu

Re: A moze z toba do specjalisty??

Z mojego do秝iadczenia ci笨a i pierwszy rok przedszkola= katastrofa w sensie chor骲 dziecka, kt髍e ty 砤piesz i przekazujesz na p丑d (zaka縠nie wirusem np Coxackie powoduj眂e u dzieci i Ciebie biegunk u p硂du skutkuje ju zapaleniem mi甓nia sercowego, niestety). Zdecydowanie wstrzymaj si z

Re: i舵 po antybiotyk czy czeka?

,znam swoje dzieci i widz kiedy infekcja sama nie przechodzi,chodz do lekarza bo ko馽zy medycyn i na leczeniu zna si lepiej ni mamy z forum a wy禼igiem "kto d硊縠j bez antybiotyku" mo縩a dziecku sprezentowa zapalenie mi甓nia sercowego,nerek,staw體 i jeszcze pewnie par by si znalaz硂. i

Re: toksoplazmoza

. W ci眊u roku w Polsce rodzi si ok. 400 tysi阠y dzieci, czyli toksoplazmoza wyst阷uje u mniej ni 0.1%. Powik砤nia pogrypowe (same fajne rzeczy: zapalenie p硊c i oskrzeli, ostre zapalenie ucha 秗odkowego, zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie mi甓nia sercowego i osierdzia, zapalenie mi甓ni

Re: Artyku w Gazecie Prawnej

, 縠 borelioza manifestuje si zapaleniem mi甓nia sercowego albo wyst阷uje w postaci sk髍nej (guzki). W p蠹nej boreliozie wyst阷uj r罂nego rodzaju neuropatie. Jednak w ka縟ej z tych postaci kilkutygodniowe leczenie antybiotykiem jest wystarczaj眂e. Je秎i objawy nie ust阷uj, mamy do czynienia z

Oporna anno

dziecko umiera. W naszym pieknym (zaszczepionym) pierwszym 秝iecie to rzadkosc, bo i odra zosta砤 wyparta przez szczepienia, ale w Azji i na odkowym Wschodzie si zdarza. - zapalenie p硊c spowodowane nadka縠niem bakteryjnym - zapalenie ucha 秗odkowego - zapalenie mi甓nia sercowego inka: - zapalenie

Gryp trzeba wyleczy - ostrze縠nie

Nie poparte 縜dnym linkiem, ani wywodami naukowymi, ale z autopsji. Powik砤nia pogrypowe s gro糿e - kilka lat temu zmar砤 kole縜nka - nie doleczy砤 grypy, zapalenie mi甓nia sercowego. Mia砤 28 lat, zostawi砤 dwoje malutkich dzieci. W zesz硑m roku znajomy le縜 w szpitalu pod潮czony do

Re: Szczepienie przeciwko ospie wietrznej

odpowiednich mi甓ni twarzy, zapalenie m罂d縦u. Mog wyst眕i powik砤nia ze strony innych uk砤d體, np.: zapalenie mi甓nia sercowego, wsierdzia i osierdzia, zapalenie w眛roby, nerek, zapalenie staw體. Przypadki ospowego zapalenia p硊c, kt髍e rzadko wyst阷uj u dzieci, stwierdza si u 20-30% os骲 doros硑ch. Gdy

Re: debridat-dzia砤 od razu?

. Trimebutyna przed硊縜 dzia砤nie d-tubokuraryny. Wykazuje synergizm dzia砤nia z ryzatryptanem w leczeniu migrenowych b髄體 g硂wy. R體noleg砮 stosowanie z prokainamidem mo縠 nasila hamuj眂y wp硑w nerwu b酬dnego na przewodnictwo w mi甓niu sercowym, co mo縠 objawia si zwi阫szeniem cz阺totliwo禼i rytmu serca. W

Re:

p硊c po nadka縠niu bakteryjnym, zapalenie mi甓nia sercowego) po tej chorobie dotycz g丑wnie dzieci z niedoborami odporno禼i, niedo縴wionych, z wadami serca, niemowl眛 ? Najpowa縩iejsze powik砤nie 1:1000 to zapalenie m髗gu - a zapalenia m髗gu to chyba zdrowe dziecko mo縠 dosta po samej szczepionce

Re: kwiestionowanie diagnozy

Oby tylko te wg Ciebie dobre stany dzieci nie pojawi硑 si w starszym wieku na zdj阠iach rentgenowskich jako niewyleczone zapalenia p硊c... Ka縟a niewyleczona choroba poci眊a za sob jakie konsekwencje, kt髍e mog nas dosi阦n辨 p蠹niej. Nie m體i眂 ju o anginie, kt髍a nieleczona uszkadza mi阺ie

Re: 2,5 letnia dziewczynka nie 縴je :(

... Dziecko by硂 w stanie kra馽owo z硑m. W naszym slangu na takie przypadki m體i si, 縠 «s poza nami » . Dominika by砤 zaintubowana i g酬boko nieprzytomna. Z obrz阫iem m髗gu tak silnym, 縠 m髗g si klinowa w czaszce. Do tego zapalenie mi甓nia sercowego i w眛roby. Badania potwierdzi硑 gryp typu

Nietypowa przyczyna omdle – borelioza serca

tylko pod postaci kardiomiopatii. U dzieci objawy pojawiaj si od kilku dni do kilku tygodni pod postaci zapalenia mi甓nia sercowego i zapalenia osierdzia" www.almamedia.com.pl/pliki/PPK/2007/6/PPK_2007_6_453.pdf Wartosciowa dla nas praca (naturalnie cz甓 dotycz眂 standard體 leczenia Bb

zapalenie mi甓nia sercowego

Witam Szukam rodzic體 dzieci kt髍e przesz硑 zapalenie mi甓nia sercowego. Chcia砤m popyta o stan serduszka u takich dzieci? Czy os砤bienie takiego serca kt髍e przesz硂 zapalenie m.s. ma wp硑w na powi阫szenie ubytku mi阣zy przedsionkowego? Jakie s dalsze powik砤nia po tym zapaleniu? I czy

Re: sam/a sie lepiej poducz ;)

etiologii tak縠 bakteryjnej) jak angina Ludwiga czy angina Plauta - Vincenta, ale to nie z nimi si u swoich dzieci spotykacie. Jest tak縠 historyczne i obecnie ca砶iem niepoprawne, lecz nadal uzywane przez starszych lekarzy okre秎enie angina pectoris oznaczaj眂e chorob niedokrwienn mi甓nia sercowego co

Re: G硊pota i roszczeniowo舵 - koledzy zmar砮go

bardzo sceptyczny stosunek. Do czasu. Nasz syn urodzi si z wirusowym zapaleniem mi甓nia sercowego, z neonatologii trafi na kardiologi. Wyszed z tego zaskakuj眂o szybko i bez 縜dnych 秎ad體 - lekarka t硊maczy砤, 縠 paradoksalnie noworodki, kt髍e nie maja wykszta砪onego systemu odporno禼iowego, maj

Re: Zapalenie mi甓nia sercowego!

Witaj! Ja ponad dwadzie禼ia lat temu przechodzi砤m zapalenie wsierdzia,osierdzia i mi甓nia sercowego,jest to bardzo ci昕ka choroba i wiem 縠 niestety wiele dzieci z t chorob sobie nie radzi.

Re: Moge pomoc zrozumiec przeciwnikow in vitro:

wyci阾o jej jajowody powinna pozosta sama sobie? Je秎i jeste taki do ty硊 to ci u秝iadomi, 縠 zapalenie jajnik體 to to samo co zapalenie p硊c, oskrzeli, gard砤 czy mi甓nia sercowego, wi阠 taka osoba wg ciebie te nie powinna mie dzieci bo skumuluje b酬dy w organizmie. Nie powinna si rozmna縜 bo

Re: We糲ie mnie dobijcie :/

podejrzeniem zapalenia mi甓nia sercowego :/ ma硂 co nie oszaleli秏y, wszystkie badania, obserwacja trwa硑 10 dni. Po tym czasie z ma潮 2 tygodnie by砤 moja mama po czym znowu wr骳i砤 do przedszkola. Po ca硑ch 5 dniach mia砤 zapalenie oskrzeli :/ . Moi rodzice m硂dzi, podobnie rodzice m昕a, wszyscy pracuj眂y

Re: Co we mnie umar硂 - czy to tylko kryzys?

noc, obudzi砤m m昕a tylko ze 3 razy w nocy, 縠by zrobi mi herbat, bo nie mia砤m ju mocy na nic. Mo縠 wa縩a wiadomo舵 jest taka, 縠 1,5 roku temu m笨 przeszed zapalenie mi甓nia sercowego. Ale opr骳z tego, 縠 za ka縟ym razem m體i tylko o tym co prze縴 to nic z tym nie robi. To ja go umawiam do

Re: 13 m-cy - nie chce myc z阞體 - odpu禼ic??

przyz阞ia. Gromadz眂e si tam bakterie i ich toksyny przedostaj si do krwi, po czym mog powodowa min. zapalenie mi甓nia sercowego, zapalenia wsierdzia, zastawek, a nawet zawa serca, czyli chwilowe niedotlenienie kom髍ek mi甓nia sercowego. Opr骳z chor骲 serca, toksyny bakteryjne, pochodz眂e z

Re: Proszsz...do czego prowadzi brak szczepionek.

:) zobaczy Pani jak jest w rzeczywisto禼i i co mo縠 z m硂dym cz硂wiekiem zrobi tak " banalna" choroba jak ospa czy grypa i ile kosztuje leczenie w wi阫szo禼i przerzucone niestety na samego pacjenta nie szpital. Ilu to ja mam m硂dych ludzi rocz駃e z zapaleniem mi甓nia sercowego lub zapaleniem opon

Re: kwiestionowanie diagnozy

o anginie, kt髍a nieleczona uszkadza mi阺ie sercowy. Ale to wy > b髍 ka縟ego z rodzic體, czy s硊cha lekarza, czy "kole縜nek" z for體 internetowy > ch. Te niewyleczone choroby to jakie zabobony. Je秎i po tygodniu od rzekomego zapalenia p硊c dziecko nie ma 縜dnych objaw體, to gdzie

Re: Romowie z obozowiska zapadaj na odr. Grozi

bakteryjnym, + zapalenie ucha 秗odkowego, + zapalenie mi甓nia sercowego, + zapalenie m髗gu (oko硂 1 na 1000 zachorowa), + podostre stwardniaj眂e zapalenie m髗gu (LESS - 砤c. leukoencephalitis subacuta scleroticans) - pojawia si kilka lat po przebyciu choroby, zwi眤ane jest z latentnym zaka縠niem wirusem

Re: konflikt serologiczny- odpowiem na pytania

Cze舵,chc mie co najmniej 3 dzieci,ale mia砤m jako dziecko anemi hemolityczn (3,5 hemoglobiny)a kilka lat p蠹niej agranulocytoz(0 podzielonych).Mam te niedomykalno舵 zastawki dwudzielnej i tr骿dzielnej,obecnie zapalenie mi甓nia sercowego i grup krwi ARh(-).Ba砫zo chc mie dzieci

Re: Pytanie nie wcze秐iacze,ale pom罂cie.

wyst阷uje powi阫szenie w陑丑w ch硂nnych, z砮 samopoczucie, rzadko objawy zapalenia mi甓nia sercowego, a czasami nawet zapalenie opon m髗gowych. Udowodniono, 縠 zara縠nie kobiety w okresie przed zaj禼iem w ci笨 nie stanowi zagro縠nia dla p硂du (chocia s znawcy przedmiotu, kt髍zy nadal nie zgadzaj

Re: Proszsz...do czego prowadzi brak szczepionek.

populacji? Bo TO jest istotna informacja: jakie jest prawdopodobie駍two. A nie tylko go砮 "s powik砤nia". zapaleniem mi甓nia sercowego lub zapa > leniem opon m髗gowych po banalnych infekcjach:( >

Re: szczepienia dzieci przeciw pneumokokom !!!

a ja przeczyta砮m dlaczego lepiej zaszczepi si przeciw GRYPIE bo -powik砤nia -bo ptasia grypa -bo os砤bienie organizmu -bo mozna dosta zapalenia mi甓nia sercowego I wyda砮m kilkadziesi眛 z硂tych a nast阷nie zachorowa砮m na GRYP Wniosek z tego taki 縠 szczepi眂 si lub nie I TAK CHOROBA

Arytmia, zapalenie mi甓nia sercowego

Wczoraj pozna砤m dwie mamy, kt髍ych dzieci maj chore serduszka. Jedno z nich ma arytmi, a drugie w砤秐ie przechodzi zapalenie mi甓nia sercowego. Prosz o kontakt rodzic體, kt髍ych dzieci maj lub mia硑 podobne dolegliwo禼i. -- Pozdrawiam, Anfido - mama Filipka 11.02.02 i Adasia 15.11.03-wada

Re: zapalenie mi甓nia sercowego

, zapalenie mi甓nia sercowego w 縴ciu p硂dowym potrafi baaardzo serce uszkodzi. Zreszt w Zabrzu pozna砤m kilkoro dzieci, kt髍e po wewn眛rzmacicznym zapaleniu mi甓nia mia硑 po kilka wad serca. Rozpoznanie mojej c髍eczki te si niestety ostatnio rozros硂 w skutek licznych infekcji poza blokiem serca ma teraz

yersinia a tarczyca

wsierdzia i w陑丑w ch硂nnych, zapalenie staw體, tarczycy, mi甓nia sercowego i k酬buszkowe zapalenie nerek -- Zdrowy 縠brak jest szcz甓liwszy ni chory kr髄...

Re: Zapalenie mi甓nia sercowego!

Zapalenie mi甓nia sercowego mo縠 by powik砤niem po przezi阞ieu grypopodobnym, po grypie, po ospie. Po z atym wszelkiego infekcje bakteryjne s gro糿e dla serca. -- Pozdrawiam, Anfido (mama Filipka 11.02.02 i Adasia 15.11.03-wada serduszka - zw昕nie i niedomykalno舵 zastawki aortalnej

Re: Do wahaj眂ych si

; mikrocefalia, wady narz眃體 p砪iowych, nieprawid硂wy rozw骿 psychoruchowy, zwi阫szone ryzyko zachorowanie na schizofreni ." Po秗骴 powik砤 po odrze s (紃骴硂 jw.): - zapalenie p硊c spowodowane nadka縠niem bakteryjnym - zapalenie ucha 秗odkowego - zapalenie mi甓nia sercowego - zapalenie m髗gu (oko硂 1

Re: a jak "zdrowe" mamy szampony i inne rzeczy...

szczepionka na pneumokoki, kt髍a likwiduje nosicielstwo.Ostatnio dowiedzia砤m si,縠 moja te禼iowa po odrze mia砤 powik砤nia w postaci zapalenia mi甓nia sercowego.Skutki choroby trwaj do dzi...

Re: Szmery nad serduszkiem i fatalna morfologia

Nie martw si na zapas moja Amelka te mia砤 takie szmery durna pani doktor nastraszy砤 mnie jakim zapaleniem mi甓nia sercowego ale po zbadaniu przez pani kardiolog okaza硂 si 縠 to nic powa縩ego.Wyt硊maczy砤 mi 縠 niekt髍e dzieci po porodzie maj takie szmery i nie jest to nic strasznego

Re: szukam dobrego neurologa w Rzeszowie

przechodz wszystkie dzieci przebywaj眂e na oddziale. Kardiolog by w szoku, gdy dowiedzia si, jakie leki przyjmowa硂 dziecko. Nic dziwnego, ze po takich dawkach zacz瓿y si problemy z sercem. Podejrzewano zapalenie mi甓nia sercowego. Codziennie pobierano mu krew, robiono ekg, kilka razy zak砤dano holter

Re: goraczka 40,3 "

Je秎i wierzysz w homeopati - Twoja sprawa. Najwy縠j zafundujesz dzieciom zapalenie mi甓nia sercowego a potem wrodzona wad serca. Ale nie martw si, w ko馽u s kardiochirurdzy i mo縩a operowa. Nie jestem 秎ep zwolenniczka antybiotyk體, ale jak trzeba to trzeba. W jakims celu je wymyslono i

dlatego

m髗gowo-rdzeniowych, zapalenie m罂d縦u, m髗gu, niedow砤d nerwu twarzowego. Bywaj te przypadki zapalenia p硊c, zapalenia mi甓nia sercowego, a tak縠 ma硂p硑tkowo舵. Ci昕ki, a nawet 秏iertelny przebieg ospy wietrznej obserwuje si u noworodk體, os骲 z niedoborem odporno禼i, z chorobami nowotworowymi. Ospa

Re: obkowe mamy....dajecie rad z chorobami ?

;sama przejdzie", ale niestety tylko pozornie, bo za chwil mo縠 si odezwa w > postaci powik砤 pt. zapalenie mi甓nia sercowego (uszkadza na zawsze) albo opon > m髗gowych. > Wirusowe zapalenie gard砤 to nie angina - to po prostu wirusowe zapalenie gard > a. > Je秎i masz w zwyczaju nie

Odpowied na ca硑 w眛ek - nie umiem dobrze podpi辨

Mam 23 lata, jestem matk 2 latka. Gdy mia砤m lat 13 mamusia kochana za ci昕k kas zaszczepi砤 przeciw grypie siebie i mnie, ona wyl眃owa砤 na drugi dzie w szpitalu z zapaleniem mi甓nia sercowego a ja omal nie wylecia砤m ze szko硑, bo chorowa砤m ca潮 zim na zapalenia p硊c z obturacj!!! Moje

Re: Pu禼i by禼ie dziecko do przedszkola gdzie ..

powa縩e powik砤nia nawet zapalenie mi甓nia sercowego. O tym, 縠 nie jest to banalna choroba 秝iadczy cho鎎y fakt 縠 do dzi nie ma na ni szczepionki. Na szcz甓cie nie jest tak 砤two zara糽iwa jak ospa wietrzna. Ja na twoim miejscu zostawi砤bym dzieci w domu, je秎i masz tak mo縧iwo舵. 痑dna

Do Fogito raz jeszcze, bo co doczyta砤m

zachorowa na pneumokokowe zapalenie p硊c, a skutki bywaj tragiczne !! " Najcz阺tsze powik砤nia grypy to: zapalenie p硊c i oskrzeli , ostre zapalenie ucha 秗odkowego, zapalenie zatok obocznych nosa, rzadziej wyst阷uj zapalenie mi甓nia sercowego i osierdzia, zapalenie mi甓ni, zapalenie m髗gu i opon

Re: Niestandardowa chemioterapia refundowana....?

udokumentowanego, uporczywego braku wsp蟪pracy chorego, stan po przeszczepie narz眃u unaczynionego b眃 szpiku, stan po resekcji trzustki, stan po zawale mi甓nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi阠y stosowania, stan po zawale mi甓nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

Re: obkowe mamy....dajecie rad z chorobami ?

postaci powik砤 pt. zapalenie mi甓nia sercowego (uszkadza na zawsze) albo opon m髗gowych. Wirusowe zapalenie gard砤 to nie angina - to po prostu wirusowe zapalenie gard砤. Je秎i masz w zwyczaju nie leczenie anginy u swoich dzieci, a tym bardziej puszczanie ich do przedszkola, to gratuluj.. 痚by si

Re: powiklania po chorobach - odra

-biegunkowy. Rzadziej spotyka si powik砤nia takie jak: zapalenie mi甓nia sercowego, czy skaza krwotoczna. Zdarza si, 縠 powik砤nia pojawiaj si nawet dziesi赕 lat po wyst眕ieniu choroby. Tak jest w przypadku podostrego stwardniaj眂ego zapalenia m髗gu( SPPE). Powik砤nie to zdarza si z cz阺totliwo禼i 0

Re: Szczepienia u砤twiaj 縴cie ;)

dzieci nie znam przypadk體 drastycznych powik砤 poszczepiennych(nie twierdz, 縠 nie wyst阷uj .. ), ale za to: - m骿 wujek(dzi 50lat) po szkaraltynie mia problemy z srecem (prawdopodobnie zapalenie mi甓nia sercowego) - moja ciocia(dzi po60) od dziecka na w髗ku - parali po polio w砤秐mie - moja

Re: angina bez gor眂zki?

zapalenie nerek, czy zapalenie mi甓nia sercowego. M骿 dziadek po anginie (przedwojennej, a wiec nieleczonej antybiotykiem ) zmar w 32 roku 縴cia - na nerki. Moja kolezanka po nieleczonej anginie choruje na serce ju 18 lat. Mozna zaryzykowac zycie dziecka. Mo縠 sie uda. A jak nie? Pozostaje satysfakcja

Re: Cel szczepienia odra/秝inka/r罂yczka?

Najcz阺tsze powik砤nia odry: zapalenie ucha 秗odkowego - 5-15%; zapalenie krtani z duszno禼i wdechow - 5-25%; zapalenie mi甓nia sercowego, zapalenie p硊c - 4-8%; zapalenie m髗gu, drgawki - 0,5-1% (do 10% 秏iertelno禼i przy zapaleniu m髗gu); podostre stwardniaj眂e zapalenie m髗gu - 1

Re: Pani 秝inka przysz砤 z wizyt do mojego synka

uczulone na bia砶o kurze, b阣眂e np. sk砤dnikiem niekt髍ych szczepionek. Wiesz o tym to szczepisz czym innym. > (czym strasz przy odrze, nie wiem. ierci?), Nie, tylko stwardniej眂ym zapaleniem m髗gu, kt髍e ko馽zy si 秏ierci. Plus takie sobie zwyk砮 zapalenie m髗gu (1/1000), zapalenie mi甓nia

Re: Leki homeopatyczne?czy s skuteczne?

przytoczy opini lekarzy sprzed ery antybiotyk體, 縠 "angina li縠 stawy, k眘a serce". W體czas angina bywa砤 cz阺t przyczyn zapale mi甓nia sercowego, zapale staw體, nerek i sk髍y. By砤 te najcz阺tszym powodem nabytych wad serca u dzieci. Powik砤nia poanginowe mog by bardzo powa縩e, a ich

Sezonowa grypa w Polsce co roku poch砤nia ponad

r罂nych szacunk體) od 330 mln do 1,5 mld ludzi. Oko硂 miliona umiera z powodu pogrypowych powik砤. Do tych najcz阺tszych nale勘 zapalenie p硊c lub oskrzeli, zapalenie ucha 秗odkowego, zapalenie zatok obocznych nosa. Rzadko, ale jednak mog zdarzy si zapalenie mi甓nia sercowego i opon m髗gowych. Je秎i

Re: pytanie o szczepionk odra, 秝inka, r罂yczka

nadka縠nie g髍nych dr骻 oddechowych, zapalenie mi甓nia sercowego, zapalenie opon m髗gowo-rdzeniowych, zapalenie krtani, uszkodzenie strun g硂sowych. W regionach ubogich najcz阺tsz przyczyn zgon體 jest zesp蟪 odrowo-biegunkowy. Rzadziej spotyka si powik砤nia takie jak skaza krwotoczna. Zdarza si, 縠

Re: zapalenie mi甓nia sercowego

zawieraj眂y p蟪syntetyczn penicylin. Co do zapalenia mi甓nia sercowego to mo縠 to by powik砤nie np. po ospie, albo po grypie. Spotka砤m si z takimi opisami przy tych chorobach. -- Pozdrawiam, Anfido (mama Filipka 11.02.02 i Adasia 15.11.03-wada serduszka - zw昕nie i niedomykalno舵 zastawki aortalnej

odplatnosc za leki w Polsce

przeszczepie narz眃u unaczynionego b眃 szpiku, 30) stan po resekcji trzustki, 31) stan po zawale mi甓nia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesi阠y stosowania, 32) stan po zawale mi甓nia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania, 33) stwardnienie rozsiane, 34) stwardnienie

Re: Godne polecenia s ...zio硂miody !

poziom cukru we krwi. GGOWY Zio硂mi骴 g硂gowy mo縠 by bardzo skuteczny w zaburzeniach ci秐ienia krwi oraz stwardnieniu m髗gowym. Stosuje si w schorzeniach serca (post阷uj眂ym os砤bieniu mi甓nia sercowego, zaburzeniach kr笨enia w starszym wieku, objawach

Falka , masz racj

wszyscy z砤pali秏y krzu禼a(m笨, ja, 3-latek,roczniak- karmiony piersi)mimo ,縠 przeleczyli秏y si antybiotykiem ci眊le by硑 nawroty... i tak do maja.Starszy mia takie zmiany os硊chowe w p硊cach , kaszel i duszno禼i, 縠 podejrzewano astm oskrzelow , w badaniach wysz硂 zapalenie mi甓nia sercowego

Re: 5-latka nie chodz眂a do przedszkola

depresji, 砤twiej o zaka縠nie organizmu. Trzeba w體czas uwa縜 o wiele bardziej, ni w sytuacji, gdy system odporno禼iowy dzia砤 prawid硂wo. Pami阾a nale縴, 縠 cz阺te, nawet banalne infekcje uk砤du oddechowego nara縜j dziecko na powik砤nia takie jak zapalenia p硊c, mi甓nia sercowego i inne (nara縪ne

Re: Dlaczego dzieci choruj w przedszkolu-kto win

sercowego, 縠 zapalenie p硊c. Sami na to ci昕ko pracujecie. Bo縠 bro mnie od lekarzy fanatyk體 obwiniaj眂ych 砍obki, przedszkola za choroby dzieci.

Re: Szczepienia dzieci z wadami serca

niedotlenienie, prowokuj眂 zaburzenia rytmu serca. U dzieci z wadami wrodzonymi serca ryzyko ci昕kiego przebiegu i powik砤 zaka縠 jest wi阫sze ni u zdrowych dzieci. Zazwyczaj odradza si szczepienia ochronne u niemowl眛, kt髍e w okresie noworodkowym i wczesnoniemowl阠ym przeby硑 zapalenie mi甓nia

Re: wit. B - owady precz??

nerkowa, zm阠zenie, nudno禼i, odruchy wymiotne, zaburzenia w funkcjonowaniu mi甓nia sercowego, zwi阫szenie ryzyka powstawania nowotwor體, u dzieci - op蠹nienia umys硂we, nieprawid硂wo禼i w budowie ko禼i oraz objawy padaczkowe, dra縧iwo舵. Niedob髍 witaminy B 6 jest wa縩ym czynnikiem ryzyka rozwoju

Re: Kto nie szczepi wcale?

powik砤 po odrze le縜 z zapaleniem mi甓nia sercowego na oddziale szpitala w Zabrzu.Czeka na nowe serce, a czy sie doczeka nie wiem.Nie by szczepiony, bo rodzice przeoczyli termin szczepienia!Nie b阣 opisywa co prze縴wa on i ca砤 jego rodzina w szczeg髄no禼i matka!Wtedy zda砤m sobie spraw ze nie

Re: By砤m 11 dni z dzieckiem w szpitalu... Mam do

zapalenia mi甓nia sercowego i prawie dwa tygodnie na kardiologii, potem kontrole, kontrole, kontrole... tachykardia utrzymuje mu si do dzisiaj(zacz背 w砤秐ie pierwsz klas), ale z tendencj do samoistnego ust阷owania - co rok holter... te mam nadziej, 縠 w ko馽u z tego wyro秐ie - na razie jest OK

Re: Nasi pupile...

tzw. bia砶o M, przypominaj眂e znajduj眂 si w kom髍kach serca miozyn, odpowiedzialn za kurczenie si mi甓ni. Organizm, walcz眂 z bakteri, niszczy tak縠 kom髍ki mi甓nia sercowego i znajduj眂e si w nim naczynia krwiono秐e. Dochodzi wtedy do gro糿ego zapalenia mi甓nia sercowego, objawiaj眂ego si

Re:Do Illi

Nie "zmutowia砮", tylko zmutowane. I co maja do rzeczy antybiotyki? Owszem, nasze babki stosowa硑 czosnek i cebule, ale zapytajcie ile wtedy by硂 zgon體, z powodu grypy. Mn髎two, zw砤szcza dzieci. Antybiotyki nie lecz grypy, tylko ewentualne powik砤nia - zapalenie p硊c, mi甓nia sercowego

Re: Dlaczego dzieci choruj w przedszkolu-kto win

tematy kt髍e s Ci obce. I 縴cze Ci, 縠bys razu pewnego nie mia砤 problemu z dzieckiem, kt髍e ni st眃 ni zow眃 b阣zie mia硂 zapalenie mi甓nia sercowego - cz阺ta choroba u dzieci wysy砤nych z infekcjami do przedszkola/szko硑. Widzia砤m kilkana禼ie takich przypadk體, mamuska rozumowa砤 podobnie jak Ty, a

Re: Dziecko

A ja by砤m kiedy u dziewczyny, kt髍a mia砤 ju pi阠ioro i zasz砤 w kolejn ci笨 - mimo stosowania prezerwatyw. Chcia砤 usun辨, ale lekarz jej odradzi. Przesz砤 wcze秐iej zapalenie mi甓nia sercowego. Ci笨y nie prze縴砤 ani ona, ani dziecko. Urodzi砤 martwe dziecko w 7 miesi眂u i umar砤 tu po

Re: wit D w lato

chocia縝y z reklam serk體 dla dzieci, potrzebuj wapnia :) Witamina D regeneruje r體nie neurony i mi甓nie, co wzmacnia kondycj psychiczn i fizyczn cz硂wieka. Du縠 niedobory witaminy D3 mog spowodowa miopatie, czyli zaburzenia pracy mi甓ni. Cholekalcyferol wp硑wa r體nie na odporno舵, wspomaga prac

Do Protozoa i innych

homeopat體, gdzie istniej szpitale w kt髍ych lecz homeo, gdzie lekarzy homeo jest wi阠ej. Ja musz je糳糳zi do homeo prawie 100 km w jedn stron. Po trzecie to straszenie nabytym zapaleniem mi甓nia sercowego. A co ze skutkami ubocznymi lek體 chemicznych. Pocz眛ek nowotworu po 1 antybiotyku, znaczny

Re: Kot za zamkni阾ymi drzwiami

w眛roby, wysypkami sk髍nymi, obrz阫ami i kaszlem. Mo縠 przerodzi si w zapalenie p硊c i mi甓nia sercowego. Zaostrzeniu mo縠 ulec astma i objawy alergiczne. W postaci ocznej dochodzi do inwazji jednej lub kilku larw, kt髍e atakuj jedno, rzadziej dwoje oczu, a objawy obejmuj: wyst眕ienie zeza, bielma

Re: Polacy co macie do Niemc體?

odszkodowanie od bundesrepubliki, bo nie by砤 to uznana forma represji (efektem pobytu w wi陑ieniu by硂 zapalenie staw體 i mi甓nia sercowego co sko馽zy硂 si rozrusznikiem serca). w 45 determinacja uratowa砤 j przed sowieckim gwa硉em. m骻砨ym jeszcze ze strony 縪ny: dziadek do ww2 by adwokatem w wejherowie

Re: Czy warto si szczepi na GRyp?????????

dla 縴cia powik砤- najcz阺tszymi i najbardziej znacz眂ymi s te ze strony uk砤du oddechowego: zapalenie p硊c i oskrzeli, a tak縠 zapalenie oskrzelik體 u niemowl眛 i ma硑ch dzieci. Grypa mo縠 spowodowa powik砤nia ze strony innych uk砤d體, np.: zapalenie mi甓nia sercowego, zapalenie mi甓ni, a nawet

Re: MDZIE袰ZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAW覹 (MI

Pisa砤m i moja mama przesz砤 w dzieci駍twie zapalenie mi甓nia sercowego , ale to mia砤 nabyte po PENICYLINIE . Lekarz kt髍y prowadzi moja c髍k w pocz眛kach choroby i teraz je糳zimy na kontrole do niego ( szpital w Sosnowcu imienia Jana Paw砤 II ) za ka縟ym razem powtarza mi , 縠 MIZS nie

Re: Zaka縠nie chlamydi jelita p阠herz??? co mam

spoj體ek, rog體ki, jaglica, zapalenie gard砤, migda砶體 podniebiennych, krtani, tchawicy, oskrzeli, p硊c, zapalenie ucha, zapalenie wsierdzia, mi甓nia sercowego, zapalenie opon m髗gowo-rdzeniowych, zesp蟪 nag砮go zgonu niemowl眛 (SIDS), zapalenie narz眃體 moczowo-p砪iowych u kobiet, zapalenie kosm體kowo

Re: czy szczepi na OSP?

, zapalenia mi甓nia sercowego, a tak縠 ma硂p硑tkowo舵. Ci昕ki, a nawet 秏iertelny przebieg ospy wietrznej obserwuje si u noworodk體, os骲 z niedoborem odporno禼i, z chorobami nowotworowymi. W przypadku dzieci pomi阣zy 9 m. . a 12 r. . wystarczy JEDNA DAWKA szczepionki, aby zapewni skuteczn ochron

...gierki...

katarek przywodzi ci na my秎 zapalenie mi甓nia sercowego nie uwa縜m, 縠 to co obiektywnie z砮go chocia wydaje mi si, 縠 dla ciebie samej i dla twojej rodziny mo縠 z tym by troch niewygodnie... a to, 縠 ja nie wychowuj swoich dzieci pod kloszem (o, zn體 pewnie si obrazisz, ale co ja na to poradz

Re: czy dobrze robi ?

. Je秎i chodzi o powik砤nia og髄ne. to warto przytoczy opini lekarzy sprzed ery antybiotyk體, 縠 "angina li縠 stawy, k眘a serce". W體czas angina bywa砤 cz阺t przyczyn zapale mi甓nia sercowego, zapale staw體, nerek i sk髍y. By砤 te najcz阺tszym powodem nabytych wad serca u dzieci

Re: Szczepionka przeciwko HPV.

farmaceutycznym odradzi Wam te szczepienia. Po硂wa moich znajomych po szczepieniach na gryp rozchorowa砤 si solidnie (musia硑 zosta w潮czone antybiotyki, nast眕i硂 nawet zapalenie staw體, zako馽zone powik砤niami mi甓nia sercowego). Ja si nie szczepi i od 11 lat nie mam grypy, a szczepieni choruj wok蟪 mnie

Re: Dziecko w drodze a pies w domu?

sk髍ne, obrz阫i i kaszel. Z czasem mo縠 pojawi si zapalenie p硊c, mi甓nia sercowego, astma oraz nasilenie objaw體 alergicznych, niekiedy zagra縜j眂e 縴ciu. Posta oczna stwierdza si najcz甓ciej u starszych dzieci oraz m硂dzie縴. Towarzysza jej zaburzenia widzenia, bielmo, zez, a tak縠 ca砶owita

Re: Odporno舵 za dwa tysi眂e

. zapalenie mi甓nia sercowego z niewydolno禼i serca jako skutkiem i konieczno禼i w przysz硂禼i przeszczepu serca w潮cznie. Mam dalej udowadnia to co jest oczywiste ? Co do innych Twoich tez to wpe硁i si zgadzam. Koncerny produkuj眂e leki skupiaj si na krajach bogatych, w kt髍ych ludzie s w stanie

Re: szklanapulapka2

;Strata dziecka" list mamy malutkiego ch硂pczyka - Piotrusia Niedba硑, kt髍y by zaszczepiony w czasie, gdy mia utajone zap. p硊c. Jeszcze rano by na spacerze, potem szczepionka... W nocy zmar. Dopiero sekcja zw硂k wykaza砤, ze by chory. Zapalenie p硊c przesz硂 w zap. mi甓nia sercowego. Wiesz, co

t硊maczenie leku T3

. UWAGA: Ten produkt ma by stosowany z ostro縩o禼i i tylko pod kontrol lekarza przez pacjent體 z zawa砮m mi甓nia sercowego, d砤wica piersiowa, zapalenie mi甓nia sercowego, niewydolno禼i serca z tachykardi, nadci秐ienie t阾nicze. Pacjenci w tej kategorii bior眂 Aminy sympatykomimetyczne powinny by

Re: Chore dzieci za granic

immunologiczn organizmu prowadzi do wytworzenia przeciwcia, kt髍e mog potem zaatakowa tkanki staw體, mi甓nia sercowego i inne, prowadz眂 do ci昕kich powik砤, z kalectwem i 秏ierci w潮cznie. Przy infekcji NIE wywo砤nej przez PACIORKOWCE, tylko inner bakterie faktycznie mo縩a zrezygnowa z przepisania

Re: Polacy co macie do Niemc體?

nie by砤 to uznana forma > represji (efektem pobytu w wi陑ieniu by硂 zapalenie staw體 i mi甓nia sercowego > co sko馽zy硂 si rozrusznikiem serca). w 45 determinacja uratowa砤 j przed > sowieckim gwa硉em. > > m骻砨ym jeszcze ze strony 縪ny: > dziadek do ww2 by adwokatem w

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - zapalenie mi甓nia sercowego u dzieci

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin